เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันหน้าโต๊ะ 1 ปี สินค้าต้องไม่มีการดัดแปลงใดๆ และรับประกันการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตหรือประกอบ

   ของทางโรงงานเพียงเท่านั้น

 

2. การรับประกันขาเหล็ก 3 ปี จะรับประกันส่วนโครงสร้างขาเหล็กเป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนอื่นๆ รับประกัน 1 ปี

    สินค้าต้องไม่มีการดัดแปลงใดๆ และรับประกันการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตหรือประกอบของทางโรงงานเพียงเท่านั้น

 

3. การรับประกันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 ปี ส่วนอื่นๆ รับประกัน 1 ปี

    สินค้าต้องไม่มีการดัดแปลงใดๆ และรับประกันการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตหรือประกอบของทางโรงงานเพียงเท่านั้น

 

4. สินค้าทุกประเภท วันรับประกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าและจะต้องเก็บใบรับประกันนี้ไว้เพื่อเปลี่ยน / ซ่อมสินค้านั้นๆ

 

5. ไม่รับประกันสินค้าทุกประเภทที่เกิดชำรุดเสียหายจากการเคลื่อนย้ายที่ผิดวิธีหรือเกิดจากการกระแทก ตก หล่น

 

6. ไม่รับประกันไม้แตก เรซิ่นละลาย หลุดร่อน ที่เกิดจากการถูกความชื้น น้ำ หรือความร้อนทุกกรณี

 

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเป็นผู้ตรวจสอบและวินิจฉัย และตัดสินว่าสินค้าดังกล่าวอยู่ในการรับประกันหรือไม่ โดยคำตัดสินของบริษัท

    ถือเป็นที่สิ้นสุด

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า